ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Account: besloten deel van het Platform waartoe Opdrachtnemer (uitsluitend) toegang heeft.

Derde(n) Diensten: via het Platform toegankelijke diensten van derde partijen met welke Opdrachtnemer en/of Klanten al dan niet een overeenkomst dienen aan te gaan.

Diensten: de diensten die OrderLemon levert aan Opdrachtnemer, waaronder (het verlenen van toegang tot) het Platform en het faciliteren van Orders tussen Opdrachtnemer en Klant.

Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder databankenrechten en - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Klanten: natuurlijke- danwel rechtspersonen die via het Platform contracteren met Opdrachtnemer;

OrderLemon: Fabulor NV, (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 784984079), een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Geelsebaan 63a 2460 Kasterlee.

Opdrachtnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn Producten aanbiedt via het Platform van OrderLemon.

Order: de overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en OrderLemon waar deze Algemene Voorwaarden deel vanuit maken.

Partijen: Opdrachtnemer en OrderLemon.

Platform: de landingspagina(s), Account(s) en verdere online omgeving inclusief eventuele koppelingen met Derde(n) Diensten zoals aangeboden via www.orderlemon.com of op enige andere wijze; het Platform omvat niet de Derde(n) Diensten.

Product: de producten zoals door Opdrachtnemer aangeboden via het Platform.

Vertrouwelijke Informatie:  iedere mondeling of schriftelijk door een der Partijen verstrekte informatie waarvan duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en op ieder gebruik van het Platform of andere Diensten door Opdrachtnemer.

OrderLemon is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In geval van inhoudelijke wijzigingen zal OrderLemon deze wijzigingen ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de inwerkintreding communiceren aan Opdrachtnemer. 

Indien Opdrachtnemer niet met de wijzigingen akkoord wenst te gaan kan Opdrachtnemer de Overeenkomst tussen Partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

Artikel 3 – Licentie

OrderLemon verstrekt hierbij aan Opdrachtnemer een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, niet voor sublicentie vatbaar, recht, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, welk recht Opdrachtnemer hierbij aanvaardt, om gebruik te maken van het Platform voor zijn eigen organisatie, uitsluitend ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van Orders van Klant aan Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verstrekt OrderLemon een licentie op alle door Opdrachtnemer op het Platform beschikbaar gestelde foto’s, teksten en andere informatie ten behoeve van het leveren van de Diensten door OrderLemon aan Opdrachtnemer.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

Opdrachtnemer is maandelijks vooraf een vergoeding verschuldigd voor toegang tot het Platform. Daarnaast betaalt Opdrachtnemer maandelijks een additionele vergoeding per Order en een additionele vergoeding over de Order waarde, zoals gespecificeerd op www.orderlemon.com/pricing.

Vergoedingen genoemd op onze website zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen.

Betaling van het vaste deel van de door Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen vindt plaats op de door OrderLemon op de factuur aangegeven wijze, waarbij instructies ten aanzien van de betaling die op de factuur staan vermeld worden gevolgd door Opdrachtnemer. Het variabele deel van de verschuldigde vergoeding wordt naar keuze van OrderLemon verrekend met de betalingen die Opdrachtnemer ontvangt van Klanten of separaat bij Opdrachtnemer in rekening gebracht.

Ter zake van de hoeveelheid Orders en de Order waardes leveren de gegevens uit de administratie of systemen van OrderLemon dwingend bewijs op, behoudens tegenbewijs.

OrderLemon is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een wijziging van de tarieven zal minimaal twee maanden voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging worden aangekondigd. Indien Opdrachtnemer niet akkoord wenst te gaan de wijziging is Opdrachtnemer gerechtigd binnen één maand na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt. Opdrachtnemer komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien de geldende prijzen en tarieven uitsluitend worden aangepast voor inflatie op basis van de prijsindex voor de gezinsconsumptie alle huishoudens zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform of in andere Diensten of producten die OrderLemon levert, blijven berusten bij OrderLemon of bij de derde van wie OrderLemon het recht heeft verkregen om (een onderdeel daarvan) aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan (onderdelen van) het Platform te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te vertalen te veranderen, of te reverse engineeren behoudens schriftelijke toestemming van OrderLemon en, behoudens voor zover dwingend wettelijk toegestaan.

Alle overige door OrderLemon of diens toeleveranciers, zoals aanbieders van Derde(n) Diensten ter beschikking gestelde informatie, (WAB) nummers, enzovoort blijven de eigendom van OrderLemon of diens toeleveranciers.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst of anderszins aan OrderLemon of aan de Klant materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, al dan niet via het Platform of op welke wijze dan ook, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 6 – Rechten en verplichtingen OrderLemon

OrderLemon spant zich in voor een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Platform, maar staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord of foutloos) functioneren hiervan.

OrderLemon heeft het recht het Platform van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten en gebreken te herstellen. OrderLemon zal zich inspannen om eventuele fouten en gebreken in het Platform op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten en gebreken worden hersteld. Indien een aanpassing naar het redelijk oordeel van OrderLemon een aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtnemer of Klant, leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, leidt tot stoppen van het aanbieden van bepaalde functionaliteit, dan zal OrderLemon Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. OrderLemon behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde functionaliteiten op enig moment in het geheel niet meer aan te bieden via het Platform. OrderLemon zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Omdat de functionaliteit van het Platform aan meerdere opdrachtnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in het kader van de in dit artikellid bedoelde omstandigheden.

OrderLemon behoudt zich het recht voor om het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken indien:

 • dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing, verbetering van het Platform;
 • indien Opdrachtnemer enige verplichting tegenover OrderLemon niet nakomt;
 • indien Opdrachtnemer in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

OrderLemon zal wegens zodanige buitengebruikstelling van het Platform nimmer tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding tegenover Opdrachtnemer gehouden zijn.

OrderLemon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ondersteuning aan Klant(en). OrderLemon zal uitsluitend Opdrachtnemer ondersteunen bij het verzorgen van ondersteuning aan Klant.

OrderLemon is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking van) de Derde(n) Diensten die in het Platform zijn geïntegreerd.

Artikel 7 – Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

De relatie tussen OrderLemon en Opdrachtnemer is er een tussen onafhankelijke contractspartijen. Opdrachtnemer heeft niet het recht om te handelen namens of voor rekening van OrderLemon. Opdrachtnemer sluit uitsluitend op eigen naam overeenkomsten met Klanten. Opdrachtnemer is ook uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de Orders.

Opdrachtnemer is gehouden actuele en accurate informatie aan OrderLemon te verstrekken en deze informatie actueel te houden.

Opdrachtnemer moet verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden met betrekking tot het Account geheim (laten) houden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij OrderLemon hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik onder zijn Account, ook onrechtmatig gebruik. OrderLemon is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen en mag ervan uitgaan dat wanneer Opdrachtnemer zich aanmeldt met de gebruikersnaam, het wachtwoord van Opdrachtnemer en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen ook daadwerkelijk Opdrachtnemer is. Zodra Opdrachtnemer weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, en/of de onrechtmatige inhoud over het Platform wordt uitgewisseld, moet Opdrachtnemer OrderLemon daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

Opdrachtnemer mag het Platform slechts gebruiken voor legale en legitieme doeleinden zoals overeengekomen in de separaat ondertekende overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Facebook/META.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van het Platform, zoals smartphones en internetverbindingen.

Opdrachtnemer zal de de voorwaarden die derde(n) stellen aan het gebruik van Derde(n) Diensten zoals geïntegreerd in het Platform, bijvoorbeeld die van de Payment Service Provider of die van WhatsApp for Business in acht nemen.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen om de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en behoudens voor zover op een der Partijen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.

Artikel 9 – Privacy

Partijen zullen voldoen aan (hun verplichtingen onder) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming in het kader van de Overeenkomst.

Indien nodig of gewenst zullen Partijen nadere schriftelijke afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10 – Beëindiging

Voor zover Opdrachtnemer en OrderLemon een maandabonnement zijn overeengekomen kan dit door beide partijen steeds worden opgezegd tegen het einde van een contractmaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Voor zover Opdrachtnemer en OrderLemon een jaarabonnement zijn overeengekomen kan dit door beide partijen steeds worden opgezegd tegen het einde van een contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

De Overeenkomst kan door Partijen onmiddellijk schriftelijk worden ontbonden indien:

 • aan de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt;
 • de andere Partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen;

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zoals Intellectuele Eigendom, Vertrouwelijkheid, Aansprakelijkheid en Rechtskeuze zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

Na het eindigen van de Overeenkomst is OrderLemon gerechtigd om alle van en over de Opdrachtnemer aanwezige gegevens (definitief) te verwijderen, voor zover er op OrderLemon zelf geen wettelijke plicht rust om bepaalde gegevens te bewaren.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Het Platform en de overige Diensten van OrderLemon worden geleverd “as-is” en “as-available”, voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijk recht. OrderLemon geeft geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot welke aangelegenheid dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-schending van rechten van derden, niet-schending van gebruiksgegevens of andere gegevens, verhandelbaarheid, integratie of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat het Platform en Diensten zullen voldoen aan de vereisten van de Opdrachtnemer of goed zullen functioneren wanneer deze worden gebruikt in combinatie met andere software of hardware. Voorts geeft Opdrachtnemer geen garanties voor diensten, software of hardware van derden die kunnen worden gebruikt voor toegang tot en gebruik van het Platform of de Diensten.

De maximale aansprakelijkheid van OrderLemon voor schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, het gebruik van het Platform of de Diensten hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad, of anderszins, is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die Opdrachtnemer aan OrderLemon heeft betaald voor de toegang tot en het gebruik van het Platform in één contractjaar per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid (daartoe worden samenhangende gebeurtenissen behandeld als één gebeurtenis), waarbij de totale aansprakelijkheid van OrderLemon in één contractjaar nooit meer zal bedragen dan EUR 1.000,- (duizend euro).

In geen geval zal OrderLemon, of haar licentiegevers of onderaannemers, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, omzet, bedrijf, goodwill, (persoonlijke) gegevens, inbreuken op rechten van derden of kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van dergelijke schade.

OrderLemon is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met de redelijke opschorting, beëindiging en/of beperking van de toegang tot en het gebruik van het Platform en Diensten.

De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade of kosten het gevolg zijn van of verband houden met opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van OrderLemon.

Opdrachtnemer zal OrderLemon verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van eisen, claims, schade, aansprakelijkheden, uitgaven of schade, met inbegrip van advocaatkosten, van derden die voortvloeien uit of het gevolg zijn van:

 • aanspraken van Klanten voor zover die voortvloeien uit niet (volledige) nakoming door Opdrachtnemer van de Order;
 • haar eigen gebruik of gebruik door haar Klanten van het Platform in strijd met de Overeenkomst;
 • informatie of ander materiaal geüpload of verzonden via een account, smartphone of ander apparaat van een Klant dat inbreuk maakt op de rechten van een persoon of derde (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten), of deze rechten schendt of verduistert, en;
 • de schending van dwingende wet- of regelgeving die rechtstreeks op de Opdrachtnemer van toepassing is.

Opdrachtnemer zal alle redelijke inspanningen leveren om OrderLemon te helpen zich te verdedigen tegen eventuele claims en/of rechtszaken, en OrderLemon op eerste verzoek, zonder onnodige vertraging, voorzien van alle relevante informatie die nodig kan zijn om zich te verdedigen tegen en/of een schikking te treffen voor dergelijke claims en/of rechtszaken.

Artikel 12 – Overmacht

Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers.

Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 – Overig

De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Opdrachtnemer behoudens uitdrukkelijke toestemming van OrderLemon niet aan derden overdraagbaar. Opdrachtnemer geeft OrderLemon hierbij toestemming om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

OrderLemon is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden onverbindend of ongeldig mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 14 – Rechtskeuze

Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst of uit enige andere rechtsverhouding tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.